Wij boeren roepen op aan de belangenbehartigers van de landbouw: onder andere Agractie Nederland, Farmers Defence Force, LTO Noord, regio Oost, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en anderen alleen een gesprek te voeren met Minister-president Marc Rutte, Minister Christianne van der Wal - Zeggelink, Minister LNV Staghouwer en Dhr. Remkes als aan de volgende punten voldaan kan worden:

 

 • Pasmelders legaliseren door opkoop laten ruimte door de overheid op vrijwillige basis bij verkoper.
 • Zonder derogatie heeft een verder gesprek met overheid over ammoniak beleid geen zin• Geen onteigening
 • Geen beroepsverbod bij vrijwillige bedrijfsverkoop aan overheid.
 • Doelen en tijdspad aanpassen aan voortschrijdend inzicht (kennis)
 • Huidige ammoniak beleid is gebaseerd op rekenmodellen van RIVM en Wageningen University & Research welke niet met daadwerkelijke depositiemetingen zijn gevalideerd (staat ook in Wob april dit jaar)
 • Huidige ammoniakbeleid kent theorie dat naast het deel natte depositie (25% tot 40%) ereen deel droge depositie zou bestaan van 60% tot 75%. Deze droge depositie is geen neergevallen ammoniak maar zou opname van ammoniak door de huidmondjes van planten moeten zijn. Deze theorie is nog steeds niet met metingen bevestigd.
 • Piekbelasters bestaan niet. Inmiddels zijn er 6 onderzoeken (met metingen) bekend die aantonen dat 15% van de Nh3 emissie tot enkele honderden meter van de bron tot depositie komt. De overige 85% verdwijnt in de hogere luchtlagen en deels ontleed in 3 H en1 N en deels zeer grote afstanden aflegt naar landen waar ze er blij mee zijn. (statement Rudy Rabbinge april 2022) Het opkopen van zogenaamde piekbelasters zal alleen in het rekenmodel tot effect leiden maar in de praktijk niets uithalen.
 • KDW en Aerius beiden uit de wet en gebruik Lotos (van TNO) als rekenmodel.
 • Goed toepasbare technische emissie reducties versneld ondersteunen (water bij mest aanleg waterbassins en mestmanagement app)
 • Bodemanalysen in natuurgebieden zijn de afgelopen 30 jaar niet gedaan (brief Schouten september 2021 op Kamervragen Eppink) dus noodzaak tot depositiereductie niet met metingen aangetoond.
 • Versneld bodemanalysen uitvoeren minimaal tien per N2000 gebied (doorlooptijd drie maanden bij Eurofins.
 • Analysen van het bovenste grondwater van 1986 t/m 2011(meetnet verzuring) laten sterke afname N zien . Deze onderzoeken op dezelfde X&Y coördinaten herhalen voor inzicht.
 • De Habitatkaarten welke door de provincies zijn vastgesteld zijn veelal geen beschrijving van wat er aan te beschermen soorten zijn, maar veelal een wensdroom wat ecologen graag aanontwikkelingen willen zien. Lieftingsbroek Groningen en het onderzoek van Staf aldaar zijn daarvan een voorbeeld.
 • Alle Habitatkaarten per N2000 gebied per direct openbaar en door externen laten beoordelen met de huidige situatie in het gebied en filteren op ecologische wensdromen en huidige staat van voorkomen van de beschreven soorten.
 • Heide is een cultuurgewas is door boeren ontstaan doormiddel van honderdduizenden schapen te weiden op voormalig gekapte bossen. Heide duurzaam in stand houden is alleen mogelijk door weer te gaan beheren dezelfde aantallen schapen van voorheen.

 

(opgesteld door: Stichting Stikstof Claim & Stichting NewMob)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.